• Här är du:

 

SAMER I IMPERIETS MITT: SAMERNA I DET TIDIGMODERNA SVERIGE

 

Bild: Samisk familj från 1600-talets slut. Teckning i Tessinsamlingen, Nationalmuseum.

 

Onsdag 18 april kl18
Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås
Fri entré

Med samer och samisk historia förväntas ofta något enhetligt och en bild av stora renflockar, höga fjäll och djup snö dyker nog upp för de flesta. Men den livsstilen var på 1600-talet – och är än idag - något som bara en del av samerna ägnade sig åt. Precis som idag fanns en stor variation och mångfald inom den samiska kulturen även förr.

För att förstå det tidigmoderna Norden är det viktigt att komma ihåg att många samer sedan länge var bofasta utanför fjällvärlden - det område som idag allmänt omtalas som Sápmi. Samerna var sedan urminnes tider en självklar del av samhället, även i Syd- och Mellansverige.

Jonas M Nordin, arkeolog och forskare, ger oss en inblick i en historia fylld med berättelser där samer tvångsförflyttats, förföljts men även beundrats.

 

 

 

Jonas Monié Nordin

Jonas M Nordin är verksam som forskare i arkeologi vid Uppsala universitet och Historiska museet. För närvarande arbetar han med de två forskningsprojekten Att samla Sápmi, om kolonialt samlande av samisk materiell kultur under tidigmodern tid och En kolonial arena, om exploatering av naturresurser i Sápmi under 1600-talet.

Båda projekten är bekostade av Vetenskapsrådet och drivs i samarbete med Carl-Gösta Ojala 2014–2017. Att samla Sápmi är ett mångvetenskapligt forskningsprogram i skärningspunkten mellan arkeologi, historia och kritiska kulturstudier med deltagare från Finland, Norge och Sverige.

Läs mer om Jonas

 

Projektet Ohtsedidh

Föreläsningen ges inom projektet Ohtsedidh. Ett projekt som vill synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde.

En samisk befolkning har sedan lång tid funnits i Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen.

Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamer och samer på tillfälliga besök. De lämnar olika spår i såväl arkiven som i landskapet.

Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv?

Projektet är ett samarbete mellan de tre länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Gaaltije, Sydsamiskt kulturcentrum.