KULTURMILJÖVÅRDVästmanland har ett rikt kulturarv bland annat i form av olika fornlämnings- och bebyggelsemiljöer. Länsmuseets byggnadsantikvarier har en bred kunskap om länets kulturmiljöer och arbetar för att på olika sätt stärka kulturmiljövårdens roll i länet. Byggnadsvård är en av huvuduppgifterna men arbetet omfattar också kulturlandskapet i ett bredare perspektiv.

Länsmuseets byggnadsantikvarier har lång erfarenhet av att arbeta med antikvarisk medverkan vid bidragsärenden och ändringar av byggnadsminnen och kyrkor med mera. Länsmuseet fungerar även som remissinstans i plan- och bygglovsärenden.

I arbetsuppgifterna ingår också kulturhistorisk dokumentation, utredning och analys. Inom verksamheten pågår även olika kunskapsuppbyggande projekt ofta i samverkan med externa aktörer och med andra verksamheter inom länsmuseet.

Länsmuseets byggnadsantikvarier ger gärna råd och tips vid renovering av byggnader. Personalen delar med sig av sin kunskap om länets kulturmiljöer genom olika informationsinsatser som till exempel visningar, föredrag och skyltprogram. Alla är välkomna med frågor som rör olika kulturhistoriska miljöer i länet.