HISTORIA

Västmanlands läns museum har sitt ursprung i Västmanlands Fornminnesförening som bildades 1861. Insamlingen av föremål och arkivalier startade tidigt och 1889 fick föreningen lokaler i Västerås slott.

År 1918 anställdes den första fackutbildade museimannen, intendent Sven T Kjellberg, som tog initiativ till grundandet av Vallby friluftsmuseum. Utställningarna återöppnade 1966 i Västerås slott. Lokalerna var utvidgade och moderniserade efter ritningar av slottsarkitekten Nils Tesch.

Stiftelsen Västmanlands läns museum bildades den 1 juli 1980. Bakom stiftelsen fanns tre stiftare: Landstinget Västmanland, Västerås kommun och Västmanlands Fornminnesförening. Verksamheten hade sedan 1970-talet blivit mer omfattande. Nya behov och ökade krav från olika samhällsområden innebar ett ökat engagemang från bidragsgivarna och flera anställda på Länsmuseet.

Utökade resurser för föremålssamlingarnas tillsyn, vård och förvaring tillkom 1999 genom satsningen på WestmannaArvet i Hallstahammar. Året innan lades driften av Vallby friluftsmuseum ut på entreprenad under Västerås stad och den 1 april 1999 kom den övriga driften in under Landstingets kultur- och utbildningsförvaltning.

Sedan den 1 januari 2006 drivs Västmanlands läns museum i förvaltning, tidigare som en basenhet under Division Regionutveckling, numera tillhörande Kultur och museiverksamheten inom Landstinget Västmanland. Länsmuseistiftelsen är avvecklad. Västerås stad är nu ägare av Vallby friluftsmuseum och driver verksamheten vidare genom uppdrag till ProAros Kultur.

Länsmuseet har under 2000-talet satsat på förnyelse och utveckling av verksamheten. I länets kommuner finns en bred verksamhet med inriktning på samarbete i olika nätverk och förmedling av kulturarvet. Särskilda satsningar har bland annat skett på kulturmiljöpedagogik och konstkonsulentverksamhet.