VISION

Västmanlands läns museum ska fördjupa kunskapen om mångfalden i det västmanländska kulturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden.

 

LEDORD

Mötesplats och demokrati 
Kulturenheten ska medverka till att det finns mötesplatser där medborgare och kulturutövare kan träffas för social gemenskap, upplevelser och erfarenhetsutbyte. Länsmuseet ska vara en obunden arena för demokrati där möjligheter ska finnas att föra dialog, bilda opinion och debattera. Ett demokratiskt museum är tillgängligt, bejakar kulturell mångfald, inbjuder till delaktighet, ger möjlighet till medskapande, kreativitet och reflektion.

Samverkan
Kulturenheten ska arbeta i nära samverkan med länets kommuner, kulturarvsföreningar, lokala företag och civilsamhället. Rollen är att vara en resurs, att ta till vara idéer och initiativ samt synliggöra kultur och kulturarv i sitt rätta sammanhang. Länsmuseet ansvarar för en mängd aktiviteter som vänder sig till länets befolkning. Barn, ungdomar och unga vuxna är prioriterade målgrupper i verksamheten. Många aktiviteter syftar till öka ungas inflytande och medverkan i enhetens verksamhet. Kulturutbudet ska utvecklas i samverkan mellan olika kulturformer och ges ökad geografisk spridning i länet.

Tillgänglighet
Kulturverksamheter skall vara lättillgängliga både fysiskt och innehållsmässigt. Verksamhet och lokaler skall anpassas efter behoven hos besökare med olika funktionsnedsättningar. Länsmuseet har idag en mycket väl utvecklad tillgänglighet för besökare med nedsatta funktioner vad gäller syn, hörsel och rörelse. Ambitionen ska vara att fortsätta utveckla verksamheten så att Länsmuseet blir det mest tillgängliga och inkluderande museet i Sverige.

Delaktighet
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kulturverksamheten i länet ska utgå från länsinvånarnas behov och medborgarnas synpunkter ska spela stor roll. Kulturenheten samarbetar både internt och externt. Arbetsprocesser ska pågå tillsammans med fria kulturutövare, civilsamhället och länets kommuner.

Kreativitet
Kulturenheten ska arbeta med nyskapande konstnärliga former, oväntade uttryck och aktiviteter som uppmuntrar till lärande och personlig utveckling. Länsmuseet ska vara en arena för ungdomars och unga vuxnas egen kreativitet. Den sk. Frizonen är ett utställningsutrymme för olika former av ungdomars experimentella medverkan. Verksamheten ska även utveckla och främja kreativitet och nytänkande mellan kultur och näringsliv.

Historia, samtid och framtid
Kulturverksamhetens uppgift är att skapa verktyg för reflektion, uppmuntra till att se och förstå sig själv, sin historia, samtid och framtid.

Mångfald
Kulturenheten ska arbeta utifrån ett brett mångfaldsbegrepp. Istället för att utgå från skillnader mellan människor och särartstänkande ska verksamhetens interna och externa mångfaldsarbete inriktas på intressegemenskap och likhet mellan människor. Mångfald avser här etnicitet, funktionshinder, geografi, klass, kön, religion, sexuell läggning och ålder.