SÖKA BYGGNADSVÅRDSBIDRAG

 

         

 

Länsstyrelsen i Västmanland kan ge bidrag för att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer inom länet. Ansökningsblankett finns på länsstyrelsens hemsida. Till ansökan ska bifogas en arbetsbeskrivning för föreslagna åtgärder upprättad av antikvarisk sakkunnig. På begäran kommer länsmuseet kostnadsfritt ut till platsen för att titta på byggnaden och diskutera föreslagna åtgärder. Därefter upprättar vi en arbetsbeskrivning. Ytterligare dokument som ska bifogas är två offerter från hantverkare alternativt en kostnadsberäkning om du själv ska utföra åtgärderna.

En särskild typ av byggnadsvårdsbidrag syftar till att främja bevarandet av ängslador, smedjor och andra mindre ekonomibyggnader inom lantbruket. Maximalt bidrag är 50 % av den totala renoveringskostnaden eller högst 20 000 kr per byggnad och år. Om det rör sig om ett mycket omfattande restaureringsarbete kan bidrag sökas från det ordinarie byggnadsvårdsbidraget.

För mer information om att söka byggnadsvårdsbidrag besök länsstyrelsens hemsida: 


Länsstyrelsen