ANTIKVARISKA UPPDRAG

 

    

Inom ramen för museets verksamhetsområde åtar sig Västmanlands läns museum att utföra kulturhistoriska uppdrag. Kontakta oss gärna för kostnadsförslag.

 

Antikvarisk medverkan

När en fastighetsägare beviljats byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen i Västmanlands län ställs kravet att en antikvarisk expert ska anlitas för att se till att villkoren i bidragsbeslutet följs. Samma krav ställs vid ändring av byggnadsminnen eller kyrkor, sedan tillstånd getts av länsstyrelsen. Den antikvariska experten fungerar även som stöd och diskussionspartner när något oväntat dyker upp under en restaurering.


Antikvarisk medverkan i planering och byggprocess

Vid ändring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan byggnadsnämnden enligt plan- och bygglagen ställa krav på antikvarisk kompetens. Länsmuseet kan anlitas som fristående sakkunnig.


Antikvarisk förundersökning

Inför en förändring av en byggnad kan kunskapen om dess kulturhistoriska värden behöva utredas. Vid en antikvarisk förundersökning pekas byggnadens värdefulla delar ut så att hänsyn till dessa kan tas vid projekteringen av byggnaden.


Kyrkor

Alla kyrkor som byggts före 1940 och vissa andra särskilt utpekade kyrkobyggnader är skyddade genom kulturminneslagen. Det innebär att åtgärder på kyrkan kräver tillstånd från Länsstyrelsen i Västmanlands län och att en antikvarisk expert ska anlitas som kan se till att villkoren i tillståndet följs.


Inventeringar av kyrkogårdar

Kyrkogårdar skyddas genom kulturminneslagen samtidigt som de är i bruk och under ständig förändring. Genom inventering av kyrkogården identifieras dess kulturhistoriska värden och karaktär, en viktig grund för råd och riktlinjer inför framtida användning och skötsel.


Byggnadsminnesutredningar

När fråga om byggnadsminnesförklaring av en fastighet har väckts hos länsstyrelsen behövs en byggnadsminnesutredning för att fastställa fastighetens kulturhistoriska värden. I utredning ingår oftast en historik, byggnadsbeskrivning samt en kulturhistorisk analys och värdering.


Byggnadsarkeologiska undersökningar

Byggnader har ofta en lång historia och har under årens lopp byggts om och till ett flertal gånger. Spåren av detta bruk kan vara svårtolkade. En byggnadsarkeologisk undersökning tar sin utgångspunkt i byggnaden i form av detaljerade undersökningar och dokumentationer.


Byggnadsdokumentationer

I dokumentationen sammanställs byggnadens historia, utveckling och karaktär, dels genom undersökning av själva byggnaden dels genom arkivstudier. När sedan en åtgärd ska genomföras finns ett komplett kunskapsunderlag om byggnaden.


Vårdprogram

I ett vårdprogram anges mål och riktlinjer för en långsiktig förvaltning av byggnader, fornlämningar och landskap. Det fungerar som ett stöd vid framtida vård och underhåll och ger en fastighetsägare möjlighet att i god tid planera för kommande åtgärder.


Fotodokumentationer

Fotodokumentation är en viktig del av en byggnads eller en miljös förändringsprocess och ger ett betydelsefullt arkivmaterial. Fotodokumentation ingår ofta som en del av ett större projekt men kan även vara ett fristående uppdrag.


Kulturmiljöanalyser

För områden under förändring behövs ett kunskapsunderlag för att kulturhistoriska hänsyn ska kunna tas. I en kulturmiljöanalys beskrivs och analyseras områdets historia och nuläge för att de kulturhistoriska värdena ska kunna pekas ut.


Inventeringar

För att få aktuell kunskap om bebyggelse, fornlämningar och landskap är inventering ett användbart instrument. Inventering kan ske på olika sätt till exempel som totalinventering då samtliga delar av kulturmiljön registreras eller kategoriinventering de endast en viss typ gås igenom.


Kulturmiljöprogram

Ett kulturmiljöprogram ska tydliggöra kulturvärdena i hela kommunen och identifiera särskilt värdefulla områden. Det kan även innehålla förhållningssätt till hur kulturvärdena ska tillvaratas och utvecklas. Enligt miljömålen ska alla kommuner ha kulturmiljöprogram. Programmet kan vara en god hjälp för att förmedla kunskapen om kommunens kulturmiljö och dess historia till allmänheten.


Miljökonsekvensbeskrivningar

Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomföras t ex vid en exploatering eller då en detaljplan väntas medföra betydande miljöpåverkan. Museet har kompetens att utarbeta underlag för en samlad bedömning av vilken inverkan ett visst projekt har på kulturmiljön.


Informationsinsatser om länets kulturmiljöer, bland annat visningar, föredrag och skyltar

Länsmuseet medarbetare har stor kunskap om länets kulturhistoria och dess kulturmiljöer. På beställning kan vi producera skyltprogram för kulturhistoriskt intressanta platser i länet och vi delar gärna med oss av vår kunskap genom föredrag eller visningar.