PLANER OCH BYGGLOV

 

   

 

I kommunens fysiska planering kan länsmuseet föra fram de antikvariska intressena. Vi kommer gärna in tidigt i planprocessen för att kunna bidra till att kulturmiljön ses som en resurs i ett områdes utveckling.

I samband med bygglovsprövning kan kommunen behöva ett utlåtande om en byggnads kulturhistoriska värde samt hur den aktuella åtgärden påverkar värdet. Länsmuseet lämnar även synpunkter avseende fornlämningar och arkeologi i ärenden som rör bygglov och fysisk planering. Vi svarar på remisser från kommuner men kan även ge förhandsbesked direkt till fastighetsägaren.