Organisation

   

Nuvarande organisation

Basenhetens nuvarande organisation har sin grund i den organisation för Västmanlands läns museum som trädde ikraft den 1 januari 2007. Organisationen har bestått av ett stort antal verksamhetsområden under personal- och verksamhetsledning av verksamhetsansvariga. Personalansvaret har dock legat på länsmuseichef och bitr. länsmuseichef. Organisationen har under de efterföljande åren justerats vid ett par tillfällen för att anpassas efter nya uppdrag och ändrad bemanning.

Förändrade förutsättningar
Under 2010 flyttade länsmuseets publika verksamhet till Karlsgatan 2 i Västerås. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med Västerås konstmuseum. Lokaler, funktioner och vissa tjänster delas mellan de båda museerna. Det nya läget har inneburit fördubblade besökssiffror och ett ökat intresse för museernas verksamhet i olika delar av samhället. Utökade utställningsytor för länsmuseet är planerade och Karlsgatan 2 skall som kulturscen för konst och kulturarv utvecklas till en stark attraktion såväl lokalt som regionalt och nationellt.

Genom en organisationsförändring inom Landstinget Västmanland bildades 1 januari 2011 basenheten Kultur. Basenheten är en del av Centrum för regional utveckling och samlar förutom länsmuseiverksamheten även landstinget kulturkonsulenter och landstingets interna konstverksamhet. Ambitionen är att konsulentverksamheten inom en snar framtid skall flytta ihop med Västmanlands läns museum på Karlsgatan 2.

Den nya nationella kulturpolitiken med införandet av samverkansmodellen 2012 och den Regionala Kulturplanen ger nya förutsättningar. Särskilda behov finns inom enhetens ledning att skapa ökat utrymme för strategiskt arbete och att i samhället knyta nya former av samarbeten och samverkan för enhetens olika verksamheter.

Förutsättningarna för enhetens verksamhet, såväl verksamhetsmässigt och ekonomiskt som organisatoriskt, har således kraftigt förändrats under 2010 och 2011. Förändringarnas omfattning kräver en ändrad ledningsstruktur. Inför utarbetandet av förslaget till ny organisation har med stöd av extern konsult ett utvecklingsarbete bedrivits med hela personalgruppen och inom enhetens ledningsgrupp. Arbetsprocessen har bidragit med underlag till föreliggande förslag till ändrad organisation.

För mer information Organisation basenheten kultur 2012 

 
 
Organisationsplan basenheten kultur