Kulturarv

 

Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, förhistoriska och historiska lämningar, arkiv- och föremåls-samlingar samt kulturmiljöer och kulturlandskap som överförs från generation till generation.

Vad som betraktas som kulturarv förändras med tiden och är ett uttryck för samhällets skiftande värderingar. När det skrivs i bestämd form – kulturarvet – innefattar det en mångfald av kulturarv.

Överallt finns spåren av det förflutna i vår omgivning. Kultur-miljö avser den av människan påverkade fysiska miljön. Det kan gälla alltifrån enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. Kulturmiljön är en del av kulturarvet. (Riksantikvarieämbetet)

Kulturarv omfattar såväl materiellt som immateriellt kulturarv samt naturarv som samtid och historia.