OHTSEDIDH - Samiska kulturyttringar i Mellansverige

 

Sedan lång tid har det funnits en samisk befolkning i Dalarna, Gävleborgs och Västmanlands län. I arkiv och i folktradition framskymtar en grupp människor som lever lite vid sidan av, men ändå i symbios med, det omgivande samhället. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen.

Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamiska näringar samt samer på tillfälliga besök är skilda företeelser som avsätter olika spår i såväl arkiven som i det faktiska landskapet. Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv?

Projektet syftar till att synliggöra  samt sprida kunskap  om en minoritets kulturarv, därmed också skydda  de fysiska spåren i landskapet. Projektet söker därför inte bara spår efter samer i det förflutna utan också det samiska kulturarvet och identiteten i samtiden.

Projektet är ett samarbete mellan de tre länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Gaaltije, Sydsamisk kulturcentrum.

Projektet stöds av Statens kulturråd, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg och Region Västmanland.

 

Följ projektet

Följ Ohtsedidh på Facebook  samt på Instagram.

 

Kontaktperson

Joakim Wehlin, 023-666 55 34, joakim.wehlin@dalarnasmuseum.se

 

 

 

Folk och Kultur

Under våren 2018 kommer konventet Folk och Kultur att hållas för första gången. Folk och Kultur är en ny arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikerområden. Konventet är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna - med en scen för konstnärliga upplevelser. Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige samt Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Konventet genomförs första gången den 7-10 februari 2018 i Munkellstaden, Eskilstuna och projektet Ohtsedidh kommer att medverka med ett  seminarium om Samiska kulturyttringar i Mellansverige, kl 15.40-16.40 torsdagen den 8 februari 2018.

Medverkande på seminariet är  Joakim Wehlin, Fil. Dr. antikvarie/arkeolog, Dalarnas museum Inga Blennå, antikvarie/arkeolog, Länsmuseet Gävleborg samt  Jonas M Nordin, Fil. Dr. docent i arkeologi, Uppsala universitet.

Ta del av hela programmet och köp ditt deltagarpass på www.folkochkultur.se 

 

 

 

Bild: Platsnamn i Västmanlands län med koppling till samisk historia och kulturarv.