FAQ – Kulturmiljö

En sommarbild över ett villaområde, Man ser några rosa och gula träbyggnader och en massa gröna buskar längs en väg.

Västmanlands läns museums byggnadsinventeringar och kulturmiljöprogram

För ett stort antal av Västmanlands läns kommuner finns kulturminnesvårdsprogram. De upprättades under 1980-talet som kunskapsunderlag beträffande kommunernas kulturmiljöer. I takt med att städer idag förtätas i hög utsträckning och landsortsbebyggelse utvecklas ökar förändringstrycket på redan befintliga byggnader och kulturmiljöer. Sedan de tidigare kulturminnesvårdsprogrammen togs fram har ny bebyggelse tillkommit och den befintliga förändrats i hög utsträckning. 

 

Synen på vad som är kulturhistoriskt intressant är dessutom inte beständigt, utan varierar i takt med att samhället förändras och utvecklas. Behovet av uppdaterade och aktuella kulturmiljöprogram har därför ökat bland handläggare inom samhällsplanering och kulturmiljösektorn, men även för andra som på något sätt arbetar med eller intresserar sig för länets kulturmiljöer.

 

Västmanlands läns museum har under en 10 års period arbetat med att förnya länets kulturmiljöprogram genom att inventera, beskriva och kulturhistoriskt värdera byggnader och områden. Arbetet sker i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län och respektive kommun. Inventeringarna har som mål att identifiera kommunernas kulturmiljövärden och att öka kunskapen om bebyggelsen, resultatet presenteras i rapporten och en inventeringsdatabas. Den kulturhistoriska värderingen är ett kunskapsunderlag och ett expertutlåtande.

 

I Västmanland har förnyade kulturmiljöprogram för Norbergs kommun, Skinnskattebergs kommun, Hallstahammars kommun, Arboga kommun, Sala kommun och delar av Västerås kommun tagits fram.

 

Kulturmiljöprogrammen/kulturmiljöunderlagen och delar av inventeringsdatabasen finns tillgängliga på www.kulturarvvastmanland.se.

Vanliga frågor och svar

Varför gör man en byggnadsinventering?

En byggnadsinventering utförs för att förnya länets kulturmiljöprogram som inte uppdaterats sen 1970- och 1980-talet. Inventeringens mål är att identifiera områdets kulturvärden och öka kunskapen om kommunens bebyggelse. Syftet är även att programmet ska vara ett vägledande kunskapsunderlag för samhällsplaneringen hos kommunen.

Hur ser det aktuella uppdraget ut här i Västmanland?

Uppdraget är ett samarbetsprojekt mellan oss på Västmanlands läns museum, respektive kommun och Länsstyrelsen i Västmanlands län. Arbetet går ut på att vi fotograferar byggnader och områden på plats från allmän väg eller i vissa fall från tomten. Man kan känna igen oss från Västmanlands läns museums logga på våra kläder och på bilen. Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier lämnar även ut flyers i brevlådor när vi har fotat.

Urvalet – vilka byggnader omfattas?

Vi jobbar huvudsakligen med totalinventeringar där all bebyggelse i kommunerna inventeras. Vi fotograferar alla byggnader som vi kan se från allmän mark och ibland kan vi komma att ringa på dörren för att fota från tomten.

Hur går den till – vad tittar ni efter, vad är det som ska dokumenteras?

Det vi gör är att vi fotar byggnaderna i helhet, och tar bilder på olika miljöer, vilka vi sedan lägger in i vårt digitala inventeringsverktyg. Vi har verktyget på mobilerna där vi kan koppla bilderna vi tar, notera generell information såsom exempelvis nutida funktion eller intressant historik som fastighetsägaren kanske berättar. Sen går vi igenom byggnaderna och värderar dess möjliga kulturhistoriska värden.

Vem har tagit ställning till en kulturhistorisk värderingen?

Västmanlands läns museum utför den huvudsakligen värderingen i diskussion med Länsstyrelsen i Västmanlands län och respektive kommun. Värderingen är vägledande och en rekommendation i form av ett expertutlåtande till kommunen att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull.

Vad innebär det för mitt hus att det är kulturhistoriskt värdefullt?

Värderingen innebär en fördjupad kunskap om byggnaden eller området och är en riktlinje som är bra att känna till inför planerade förändringar. I juridisk mening förändras inte fastighetens status.

En byggnad som bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt rekommenderas hanteras i enlighet med 8 kap. 13 § plan- och bygglagen i fortsatt planering och prövning. Enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska en sådan byggnad.

Ett bebyggelseområde som bedöms vara särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt rekommenderas hanteras i enlighet med 8 kap. 13 § plan- och bygglagen i fortsatt planering och prövning. Enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska ett sådant bebyggelseområde.

Förbud mot förvanskning är inget förändringsförbud. Dock ska de egenskaper som gör bebyggelseområdet särskilt värdefullt skyddas.

För all bebyggelse gäller varsamhetskravet, Hänsyn ska därmed tas till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara.

Läs mer om förvanskningsförbudet på Boverkets hemsida: Förvanskningsförbudet – PBL kunskapsbanken – Boverket

Läs mer om varsamhetskravet på Boverkets hemsida: Varsamhetskravet – PBL kunskapsbanken – Boverket

Varför har jag som fastighetsägare inte informerats om byggnadens värde?

Den kulturhistoriska värderingen är del av ett kunskapsunderlag och är en riktlinje utan rättslig verkan. Västmanlands läns museum jobbar kontinuerligt tillsammans med respektive kommun för att tillgängliggöra underlaget genom att ha den tillgänglig på www.kulturarvvastmanland.se och ge guidade vandringar samt föreläsningar till allmänheten om kulturmiljöprogrammen/kulturmiljöunderlagen.

Kan värderingen överklagas?

Värderingen kan inte överklagas eftersom det är ett expertutlåtande och en rekommendation. Själva prövningen mot plan- och bygglagen görs i bygglovs- eller detaljplaneprocessen. Ett bygglov eller en detaljplan kan överlagas till Länsstyrelsen.

Får jag inte förändra något på mitt hus om det är utpekat?

En byggnad som har värderats som kulturhistoriskt värdefull i inventeringarna är en rekommendation till kommunen. Värderingen innebär inte att du aldrig får göra några förändringar. Förändringarna får inte vara ovarsamma eller förvanskande, vilket är en bedömning från fall till fall. Det handlar om att förhålla sig till de viktiga karaktärsdragen i just din byggnad.

Även större förändringar kan vara möjliga om man tar hänsyn till byggnadens karaktär samtidigt som att även en mindre förändring som genomförs utan hänsyn till byggnadens karaktär kan betraktas som en förvanskning. Bedömning om något är ovarsamt eller innebär en förvanskning görs i bygglovsprocessen.

Fattar Västmanlands läns museum beslut om bygglov?

Västmanlands läns museum fattar inga beslut gällande bygglov eller andra lovärenden utan det är respektive kommun som tar beslut. Västmanlands läns museum är däremot remissinstans för kulturmiljöfrågor och kan komma att yttra sig vid efterfrågan av kommunen.

Har du ytterligare frågor eller funderingar? 

Välkommen att kontakta oss på [email protected]

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥