Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. När du i olika situationer kommer i kontakt med vår verksamhet, kan dina personuppgifter (såsom namn, adress, e-post, personnummer och telefonnummer) komma att behandlas av oss.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning, så som Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen och övrig kompletterande lagstiftning.

Den här personuppgiftspolicyn beskriver i vilka situationer vi behandlar dina personuppgifter, hur vi behandlar dem, vilka skyldigheter vi har och vilka rättigheter du har. 

Vad är en personuppgift?
Begreppet personuppgift innefattar all information som kan identifiera en enskild person som är i livet. Sådana uppgifter kan vara namn, personnummer, adress, fotografier, ljudupptagningar eller videoinspelningar.

Laglig grund för vår behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter utifrån den verksamhet vi bedriver och för att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger oss.

Region Västmanland är mottagare av personuppgifter och även personuppgiftsansvarig. Region Västmanland ansvarar för att dina personuppgifter hanteras utifrån tilltänkt ändamål, är enhetligt med dataskyddsförordningens grundprinciper och för att skydda dina uppgifter så inga obehöriga ska ha åtkomst till dem.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Cookies och IP-adress
Vi samlar in information från dig när du begär tillgång till nedladdningar eller använder kontaktformulär. Västmanlands läns museum använder cookies och sparar din IP-adress för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som gäst tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter. 

Marknadsföring
När du delger oss din e-post frivilligt kommer du att få utskick från oss i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst avbryta dessa utskick genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig via länk i utskicken. Uppgifter kan även användas för utskick per post, sms samt för marknadsföring i digitala kanaler. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföringen mot dig som besökare.

Bokning av plats till evenemang
Vid bokning av plats vid evenemang kan du bli ombedd att ange ditt namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer och organisationstillhörighet samt i vissa fall betaluppgifter. I vissa fall inhämtas uppgifter från en annan person i ditt sällskap som bokat en aktivitet. Behandlingen är nödvändig för att ingå ett avtal angående bokning och för att administrera avtalet. Om avtalet inte ingås med dig personligen som kontaktperson, sker behandlingen med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att administrera din bokning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet och uppgifterna bevaras för bokföringsändamål och andra rättsliga skyldigheter.

Sociala medier och korrespondens
Din korrespondens med oss genom sociala medier eller e-post lagras för att säkerställa ett bra bemötande för dig som besökare.

Lagring och gallring

Personuppgifter lagras och gallras i enlighet med dataskyddsförordningen, annan tillämplig lagstiftning (tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen).

Tredje part

Uppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

 

Lämnas personuppgifter ut till andra mottagare?

Västmanlands läns museum är en offentlig verksamhet. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.  Allmänna handlingar kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till journalister och enskilda som begär att få ta del av allmänna handlingar.

Ett av Västmanlands läns museums uppdrag är att långsiktigt bevara regionens immateriella och materiella kulturarv. Museet samlar in arkivalier, fotografier och föremål som är av allmänt intresse och för historiska eller vetenskapliga forskningsändamål. Museet använder etablerade databaser och IT-system och vi registrerar inga uppgifter som inte är kopplade till museets uppdrag. Vissa system är installerade hos leverantören eller är molnlösningar och då överförs personuppgifter till leverantören.

Databaserna för museisamlingar är delvis publikt sökbara och vid donationer och dokumentationer registrerar vi överlåtarens/informantens namn och adress. Överlåtaren/informanten informeras alltid om detta och ges möjlighet att kravställa att dessa uppgifter ej görs publikt sökbara.

Västmanlands läns museum säljer inte uppgifter vidare till tredje part.

Ändringar i Integritetspolicy
Västmanlands läns museum förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på vår hemsida.

Dina rättigheter
Förordningen innebär bland annat följande rättigheter:

  • Du har rätt att få utdrag av dina personuppgifter samt annan data vi har lagrad om dig, t.ex. fotografier
  • Du har rätt att bli raderad ur våra system
  • Du har rätt att få korrigering av uppgifter
  • Du har rätt att återkalla samtycke i den mån samtycke används

 

Om du vill begära rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter ber vi dig skicka din begäran till [email protected] eller med post till:

Region Västmanland
Regionhuset
721 89 Västerås

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter felaktigt behandlats.

 

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥