Kulturmiljö

Västmanlands har ett rikt kulturarv bland annat i form av olika kulturmiljöer. På avdelning Kulturmiljö jobbar byggnads- och bebyggelseantikvarierna, varav en är KUL-certifierad. Vi kan mycket om länets kulturmiljöer, det vill säga de platser och byggnader som berättar något om vår historia.

Kulturmiljövården finns som en resurs för hela länet och vår uppgift är att beskriva, värna för och öka kunskapen om värdefulla kulturmiljöer. Vi håller föreläsningar, guider och kurser samtidigt som vi också utför uppdrag åt kommuner, organisationer och privatpersoner. Observera att det under perioder är stor efterfrågan och väntetider för våra tjänster kan förekomma.

Är du intresserad av att ta del av Västmanlands kulturarv digitalt? Du kan titta vidare på www.kulturarvvastmanland.se.

Det här gör vi

Antikvarisk medverkan

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med antikvarisk medverkan vid bidragsärenden och ändringar av byggnadsminnen och kyrkor med mera. Vår roll innebär att vi följer projektet kontinuerligt och dokumenterar arbetet före, under och efter slutförandet.

Antikvarisk förundersökning

En antikvarisk förundersökning kan behövas vid renovering eller ändring av en byggnad, framtagande av ny detaljplan med mera. Förundersökningen kartlägger byggnadens historia, dess förändring över tid och beskriver hur väl bevarad den är i dag. Den kan även innehålla råd om hur byggnadens värden kan tas tillvara. En antikvarisk förundersökning utförs med fördel tidigt i ett projekt så hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden följer processen.

Byggnadsvårdsrådgivning

Vi ger råd och tips om hur du kan renovera eller restaurera ditt hus med material och metoder som passar huset. Byggnadsvård handlar nämligen inte bara om att bevara gammalt – det handlar i hög grad om en hållbar och energimedveten hushållning av resurser.

Kulturmiljöunderlag

I våra arbetsuppgifter ingår kulturhistorisk dokumentation, utredning och analys. Under vår-, sommar- och hösterperioden är vi ute och inventerar bebyggelse för att uppdatera kommunernas kulturmiljöunderlag/program. Dessa är kunskapsunderlag som visar på vilka byggnader och miljöer i en kommun som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla.

Vård- och underhållsplaner

I en vård- och underhållsplan anger vi mål och riktlinjer för en långsiktig skötsel av byggnader och bebyggelsemiljöer. Det fungerar som ett stöd vid framtida förvaltning och ger fastighetsägare möjlighet att i god tid planera för kommande åtgärder.

Kulturhistorisk utredning/ miljökonsekvensanalyser

I samband med exploateringsprojekt och detaljplanearbeten gör vi kulturhistoriska utredningar och miljökonsekvensanalyser av specifika bebyggelsemiljöer. Syftet med utredningarna är att beskriva bebyggelsemiljöns kulturvärden och utvärdera den planerade exploateringens inverkan på kulturmiljön.

Planer och bygglov

I kommunens fysiska planering kan länsmuseet föra fram de kulturhistoriska intressena. Vi kommer gärna in tidigt i planprocessen för att kunna bidra till att kulturmiljön ses som en resurs i ett områdes utveckling. I samband med bygglovsprövning kan kommunen efterfråga ett utlåtande om en byggnads kulturhistoriska värde samt hur den aktuella åtgärden påverkar värdet.

Kyrkor och kyrkogårdar

Kyrkor och kyrkogårdar är en mycket betydelsefull del av kulturarvet. Alla kyrkor som byggts före år 1940 och vissa andra särskilt utpekade kyrkobyggnader är skyddade genom kulturmiljölagen. Det innebär att åtgärder på kyrkan kräver tillstånd från Länsstyrelsen i Västmanlands län och att en antikvarisk expert ska anlitas som kan se till att villkoren i tillståndet följs. Kyrkogårdar skyddas genom Kulturmiljölagen samtidigt som de är i bruk och under ständig förändring. Genom inventering av kyrkogårdar identifieras dess kulturhistoriska värden och karaktär, en viktig grund för råd och riktlinjer inför framtida användning och skötsel.

Kunskap är grundläggandet för yrket som bebyggelseantikvarie. Jag arbetar för att öka kunskapen om det byggda kulturarvet för att kulturmiljövården bättre ska kunna bevaras exempelvis vid framtida planering och byggande.”

Emma, bebyggelseantikvarie

Rapporter

Här presenteras ett urval av de rapporter som producerats av museets byggnadsantikvarier. Söker du någon särskild rapport, till exempel från ett visst område, kan du kontakta vårt arkiv. Där finns det fullständiga rapportregistret men även mycket annat, som litteratur och fotografier.

Upptäck mer

100 år av arkitektur

På museets YouTube-sida kan du följa med på en stilhistorisk stadsvandring i Västerås innerstad med länsmuseets byggnadsantikvarie Julia. Den här gången handlar det om 1880-1920-tal. Visningen är textad.

Kulturarv Västmanland

Är du intresserad av att ta del av Västmanlands kulturarv digitalt? Du kan titta vidare på Kulturarv Västmanland där det bland annat finns en kulturarvskarta där det går att klicka på områden och platser för utförlig information.

Mitt slott, ditt slott

Västmanlands läns museum har beviljats 2 100 000 kr för det 3-åriga arvfondprojektet "Mitt slott, ditt slott" från Allmänna Arvsfonden. Arvfondsprojektet ska ta fram metoder och skapa strukturer för hur ungas delaktighet och inflytande kan utvecklas och stärkas i det lokala och regionala kulturarvsarbetet samt i samhällsbyggnadsprocessen.

Arkitekturguide Modernism

Västerås stad, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum har tagit fram en arkitekturguide för innerstaden med fokus på modernismens byggnader. Vi hoppas att arkitekturguiden ökar kunskapen och får människor att upptäcka den modernistiska skatt som finns i Västerås innerstad. Du kan ladda ner arkitekturguiden här eller hämta ditt tryckta exemplar på Karlsgatan 2.