Mitt slott, Ditt slott

Västmanlands läns museum har beviljats 2 100 000kr för det 3-åriga arvfondsprojektet ”Mitt slott ditt slott” från Allmänna Arvsfonden. Projektet ska ta fram metoder och skapa strukturer för hur ungas delaktighet och inflytande kan utvecklas och stärkas i det lokala och regionala kulturarvsarbetet samt i samhällsbyggnadsprocessen.

Barnkonventionens nya status som svensk lag innebär att barnets bästa ska beaktas i åtgärder som rör dem. Det medför ett större ansvar för myndigheter och beslutsfattare och det omfattar även frågor om kulturarv som är en viktig del i samhällsbyggandet. Här finns en kort webbutbildning om barnkonventionen för dig som vill veta mer: Webbutbildning om barnkonventionen  

Många beslut i samhällsbyggnadsprocessen kretsar kring barn och barns platser, men de är inte alltid involverade i de underliggande processer som leder fram till beslut. Det vill vi ändra på med detta projekt. Arvfondsprojektet Mitt slott, ditt slott handlar om att utveckla metoder och stärka strukturer som ger barn och unga inflytande i frågor om hur platser av betydelse skapas och upprätthålls, så att avsikterna med barnkonventionen ska kunna uppfyllas i praktiken och ansvaret för kulturarvet ska kunna övertas av nästa generation.

Vi tar fasta på betydelsen av att unga individer är med och definierar vilka platser som är viktiga för just dem; att de också får välja sina”slott”. Arvfondsprojektet riktar sig till gymnasieungdomar och skolbarn i åldrarna 13 – 18 år och syftar till att utveckla, utvärdera och föreslå metoder för dialogen med ungdomar om våra kulturmiljöer. Vårt fokus är att prova och utvärdera strukturer och former för inflytande och delaktighet.

Tillvägagångssättet i arvfondsprojektet är bland annat inspirerat av en fallstudie från kandidatuppsatsen Ungdomar: en grupp som sällan hörs när det kommer till kulturarv, Hur man talar med ungdomar om kulturarvsfrågor, framlagd vid Göteborgs universitet av Julia Göransson 2019 och masteruppsatsen Varning för barn! En studie i stadsutveckling genom dialog med barn och unga, Lunds universitet, om barn och ungas medverkan i plan- och byggprocesser (Lövehed, 2020). Med oss i arbetet har vi också metoderna för deltagarkultur från länsmuseets nyligen avslutade projekt Koldioxidteater (Koldioxidteater på museum, 2020).

För att dialogen och det ömsesidiga utbytet av kunskap och erfarenhet mellan kulturarvets yrkesutövare och ungdomar ska bli bestående, ska vi inom ramen för detta treåriga arvfondsprojekt utveckla strukturer och vidareutveckla och utvärdera metoder inom tre huvudteman: engagemang och delaktighet, utforskande och analys, samt förmedling och förankring. Arvfondsprojektet ska resultera i en digital handbok som presenterar den kunskap som är projektets resultat. För att skapa förutsättningar för fortsatt samverkan utvärderar vi under arvfondsprojektets tredje år målgruppens initiala önskan om sätt att inkludera ungdomar i museets arbete. En inkludering som kan ge målgruppen substantiellt inflytande även efter arvfondsprojektet.

Alice Strömberg: Sluta gissa vad vi vill – lyssna istället!

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Hur kan museer tillämpa den i praktiken? Vi har anställt fem tonåringar som själva får vara med och bestämma i frågor som rör kulturarvet. En av dem är Alice Strömberg som tillsammans med länsmuseichef Jennie Schaeffer gästade Riksantikvarieämbetets Omvärldsdagar 2023 för att berätta om projektet Mitt slott, Ditt slott – och vad museerna borde göra för att bättre ta tillvara barn- och ungdomsperspektivet i sina verksamheter.

Projektledare

Julia Göransson

[email protected]

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥