Projekt och samarbeten

För oss är samarbeten med andra en förutsättning för att vår verksamhet ska vara relevant, utvecklande och spännande. Vi samarbetar med kommuner, hembygdsföreningar, lokala entreprenörer och aktörer samt näringsliv. Vår roll är att vara en resurs, knyta samman idéer och initiativ och göra historien synlig i sitt rätta sammanhang. Här kan du läsa om tidigare och aktuella projekt och samarbeten.

PLATSMO - Nya metoder för platsutveckling

Västmanlands läns museum är med och driver projektet PLATSMO (Platser i Strukturell Motvind). Projektet är ett medskapande designprojekt för att skapa goda gestaltade livsmiljöer.

Curators in Residency Västmanland (CIR) på Västmanlands läns museum

I samarbete med Resurscentrum Konst Västmanland, undersöker Västmanlands läns museum möjligheten att vara en nod i Västmanland för ett curatorsresidens. Med utgångspunkt i Västmanlands rika historia och i linje med regionens kulturella mål att främja internationalisering och gränsöverskridande möten, erbjuder en curatorsvistelse en unik möjlighet att förnya och stärka det visuella och tillämpade konstfältet.

Älskade Västmanland - från skatter till skräp

Genom projektet Älskade Västmanland provar och utvecklar Västmanlands läns museum nya metoder för framtiden. Projektet utgår från ett deltagarperspektiv. Vi har som mål att undersöka vad prylar och platser säger om människors identitet idag genom att involvera deltagare i alla åldrar från länets tio kommuner i insamling av material och under utställningsperioden. Barn och unga är en prioriterad grupp.

Kostymstudion

Barn och unga är prioriterade i Region Västmanlands gällande kulturplan. Där betonas tillgång till olika uttrycksformer samt kunskap och resurser för eget skapande så att barn och unga kan utvecklas till självständiga individer. Skapandet av kostymer med inspiration från museets utställningar är kärnan i projektet Kostymstudion.

Mitt slott, ditt slott

Västmanlands läns museum har beviljats 2 100 000kr för det 3-åriga arvfondsprojektet ”Mitt slott ditt slott” från Allmänna Arvsfonden. Arvfondsprojektet ska ta fram metoder och skapa strukturer för hur ungas delaktighet och inflytande kan utvecklas och stärkas i det lokala och regionala kulturarvsarbetet samt i samhällsbyggnadsprocessen.

Projekt WOOF

Västmanlands läns museum förvaltar långt fler antal föremål än vad som syns i de publika utställningarna och sammanhangen. I föremålsmagasinet, WestmannaArvet, finns både arkeologiska och kulturhistoriska föremål som förvaras i klimatanpassade magasin. I början av 2021 startade ett tvåårigt projekt vid Västmanlands läns museum med ett fokus på den arkeologiska samlingen.

KulturarvsberättARna 

Berättelser är en viktig kunskapskälla för det västmanländska kulturarvet och barnens berättelser är betydelsefulla för framtidens kunskap om vår samtid. Idag när fler har börjat upptäcka och undersöka sitt Västmanland vill vi genom projektet KulturarvsberättARna hitta digitala och tekniska lösningar för att möjliggöra för fler barn och unga att få uppleva, uttrycka sig och att deras berättelser tas tillvara.

Koldioxidteater på Västmanlands läns museum

Västmanlands läns museum drev mellan 2018-2020 projektet ”Koldioxidteater på Västmanlands läns museum”. Vi undersökte hur museet tillsammans med andra kan utveckla museets roll som en plats för reflektion och handling kring vår nutid med utgångspunkt i länets historia. Projektet fokuserade på ungdomars möjlighet att reflektera över och kritiskt granska sociala normer och praxis kring klimatmål och koldioxidutsläpp. Hösten 2020 släpptes boken ”Koldioxidteater på museum” och den kan laddas ner utan kostnad.

Othsedidh - samiska kulturyttringar i Mellansverige

Ohtsedidh var ett treårigt samarbetsprojekt mellan Dalarnas museum, Stiftelsen Gaaltije, Sydsamisk kulturcentrum, Länsmuseet Gävleborg och Västmanlands läns museum som pågick under 2017-2020. Projektets syfte var att synliggöra samt sprida kunskap om en minoritets kulturarv, därmed också skydda de fysiska spåren i landskapet.

Skitviken - En rostig lustgård full av liv

Vi kallar Skitviken En rostig lustgård full av liv. Man kan också se den där samlingen av skjul nedanför Steam Hotel och Kokpunkten som en metafor för livets skörhet och en påminnelse om vikten av att ta vara på tillvaron, så länge man har chansen. Hör Inger Orre och Martin Hedén berätta om projektet.

Hållbara rum - en utställning, en verkstad och ett Tiny House

Länsmuseet bjöd in alla nyfikna, renoveringssugna, kunskapstörstande, slöjdintresserade och hållbarhetssökande till vårt största utställningsrum Traversen från november 2020 till november 2021. I en del av utställningen gick det att följa ett gäng kreativa kvinnor och personer som identifierar sig som kvinnor som byggde ett Tiny House på plats.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥