Projekt WOOF – WestmannaArvets oregistrerade osteologiska fyndmaterial

Västmanlands läns museum förvaltar långt fler antal föremål än vad som syns iutställningarna och publika sammanhang. I föremålsmagasinet, WestmannaArvet, finns både arkeologiska och kulturhistoriska föremål som förvaras i klimatanpassade magasin. I början av 2021 startade ett tvåårigt projekt vid Västmanlands läns museum med ett fokus på den arkeologiska samlingen.

BildOlika små högar med brända ben.
Osteologiskt material från Åsen, Kolbäck. Foto: Anna Munford

Om projektet

Projektet WestmannaArvets oregistrerade osteologiska fyndmaterial (WOOF) utgår från Västmanlands läns museum och sker i samverkan med Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL) vid Stockholms universitet och Länsstyrelsen Västmanland. Projektet går i linje med museets ledord vilka är samla, vårda, bevara och tillgängliggöra. För att kunna utföra vårt uppdrag förutsätter det att vi första hand har en god överblick av samlingarna för att kunna vårda och bevara, för att sedan i andra hand kunna tillgängliggöra och förmedla samlingarna.

Projektet är uppdelat i tre etapper och ordnar inledningsvis ett osteologiskt material som är i behov av både ompackning (etapp 1) och registrering (etapp 2). Detta med målet att kunna tillgängliggöra och förmedla (etapp 3) ytterligare en del av vårt gemensamma kulturarv, men också för att utvärdera forskningspotentialen och fylla kunskapsluckor genom samverkan i flera steg och nivåer. 

Hösten 2021

Under hösten 2021 avslutades etapp 1. Fem studenter från OFL arbetade, under sin yrkespraktik, med ett osteologiskt material från Åsen, Kolbäck. På Åsen i Kolbäck fanns ett gravfält från äldre järnåldern som grävdes ut under 1962-1963 och 1968-1970 och där enbart föremålen som hittades är registrerade sen tidigare.

Översiktsbild av hur platsen för gravfälten i Kolbäck ser ut idag. Foto: Västmanlands läns museum

Studenterna ompackade och registrerade benmaterialet, som bestod av både brända och obrända ben, och valde ut åtta gravar för en djupare osteologisk analys. De brända benen var välbevarade och kunde i flera fall ge en indikation på ålder och kön. Det obrända materialet var i sämre skick och kunde enbart bedömas utifrån bevarade tänder och ett fåtal djurben.

Resultaten visar att det finns goda möjligheter att fortsätta fördjupa sig i materialet både genom att se på den arkeologiska kontexten och genom laborativa analyser på exempelvis de bevarade tänderna. Studenterna har med sitt arbete tillgängliggjort materialet inom ramarna för första etappen och även påbörjat den andra etappen som innefattar registrering och dokumentation. Studenterna lade därmed grunden för den framtida förmedlingen.

En student arbetar med en skelettgrav. Foto: Västmanlands läns museum
En närbild på händer som håller på och sortera benrester från jord. På bordet under ser man några penslar och en plåt med några benbitar.
En student arbetar med en skelettgrav. Foto: Västmanlands läns museum

Genom arbetet blev studenterna medskapare i projektet. De bidrar också till att vi får en god inblick i ett specifikt geografiskt läge och tidsålder. Vi utvärderar och utvecklar löpande arbetsformen och processen som blir applicerbara på liknande material och ger oss förutsättningar för en mer levande samling och ett fortsatt arbete för fördjupning.

Osteologiskt material från Åsen, Kolbäck sorterat i lådor. Foto: Pamela Carrasco Gamboa

Våren 2022

Under våren 2022 pågår ett parallellt arbete med att sammanställa dokumentation från hösten 2021 samt att påbörja den publika förmedlingen av materialet. I samband med förmedlingsarbetet startade ett samarbete mellan Västmanlands läns museum och Hallstahammars kommun.

Dessutom pågår samtidigt förberedelser för arbetet med en ny plats och ett annat osteologiskt material som kommer vara projektets huvudfokus under yrkespraktiken med nya studenter hösten 2022. Vårens arbete pågår främst bakom kulisserna och den publika förmedlingen påbörjas främst under sommaren/hösten 2022.

Publikaktiviteter 2022

 

28 augusti – nationella arkeologidagen Filmvisning på Västmanlands läns museum

3 september – Kolifej i Kolbäck Filmvisning på Linneagården i Kolbäck

12 Oktober Föredrag på Västmanlands läns museum På beställning av Arkeologigruppen vid  Västmanlands hembygdsförbund.

22 Oktober – Arkeologi i länet Projekt WOOF medverkar på temadagen som sker i samarbete med Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen Västmanland.

 
 
Illustrationen föreställer en gravsättning av benbehållare som utgörs av ett svepkärl. Gravsättningen utgår från gravfält Kolbäck 191 från äldre järnåldern. Det är inte en exakt återgivning, men utgår från platsens topografi, datering och gravtyper. Gravsättningen utgör en blandning av grav 138 och 139. Element från de gravarna utgörs av: nedgrävning med stensatta kanter, ett svepkärl som benbehållare och krumkniv/skära som gravgåva. Människornas dräkter utgår ifrån år 0–200 då man har börjat färga kläder och det blir vanligare att väva textiler främst i ull, vilket gör att man lätt kan göra rutiga mönster. Illustration: Lee Widegren Lundin.

Delstudie

Mobilitetsmönster under järnålder i Västmanland i ljuset av analyser av stabila isotoper

Arbetet med materialet från Åsen, Kolbäck inom Projekt WOOF öppnade möjligheter för fördjupning av materialet. I ett fortsatt samarbete mellan VLM och OFL mynnar arbetet inom Projekt WOOF ut i ett mindre forskningsprojekt.

Tack vare beviljade medel från Magn. Bergvalls Stiftelse utförs under hösten 2022 isotop-analyser av de frampreparerade tänderna som påträffades under arbetet 2021.

Målet är att kunna belysa både kronologiska förändringar och en möjlig variation inom gravfälten, som till exempel kan relateras till gravgåvor. Målsättningen med forskningsprojektet är att genom analyser av strontiumisotoper i tandemalj belysa mobilitetsmönster under järnåldern i Västmanland. 

Det finns ett rikt gravmaterial från Västmanland med både kremeringar och skelettgravar som tidsmässigt spänner över hela järnålder där ett flertal gravfält uppvisar en lång kontinuitet från äldre och in i yngre järnålder. Projektets huvudfokus ligger på skelettgravarna från fyra olika gravfält. Kunskapen om de gravlagda är bristfällig och det finns få tidigare osteologiska analyser.


De många skelettgravarna och fynden vittnar om en å ena sidan rik bosättning eller rika individer men å andra sidan finns även fyndtomma gravar som av allt att döma vittnar om andra livsförhållanden. Skillnader i mobilitet, och de sociala kontaktnäten, skulle ha kunnat bidra till detta.

Illustration av svepkärl med kremerade kvarlevor/brända ben inuti och gravgåva i form av krumkniv ovanpå. Krumknivar och svepkärl har påträffats på gravfältet i Kolbäck. Av svepkärl fanns bara hartstätning kvar. Från vikingatid och medeltid finns mönster inristat på svepkärl. Möjligen kan det ha förekommit på äldre järnålder. Illustration: Lee Widegren Lundin.

Läs mer

Vi kommer att fortsätta att uppdatera hemsidan vid avslutande och kommande etapper, och ger även lägesrapporter kontinuerligt på sociala medier under #projektWOOF som också studenterna från OFL bidragit till.

Projekt WOOF finansieras av Riksantikvarieämbetet via Länsstyrelsen Västmanland.

Fynden från Åsen, Kolbäck.

På DigitaltMuseum kan du botanisera bland fynden från Åsen, Kolbäck.

Projektledare

Ida Andersson

021-17 68 41

ida.m.andersson@regionvastmanland.se