Åsen, Kolbäck

Fram till 1960-talet var ”gropen” i Kolbäck en ås som innehöll nära 200 gravar i olika konstruktioner. I samband med att Åsen blev aktuellt för grustäkter under 1960-talet utfördes ett antal utgrävningar. 2021 blev Åsen i Kolbäck återigen aktuell när studenter från Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL) arbetade med benmaterialet från Åsen.

Hösten 2021

Under hösten 2021 arbetade fem studenter från Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL), under sin yrkespraktik, med det osteologiska materialet från Åsen, Kolbäck. På Åsen i Kolbäck fanns ett gravfält från äldre järnåldern som grävdes ut under 1962-1963 och 1968-1970 och där enbart föremålen som hittades är registrerade sen tidigare.

Översiktsbild av hur platsen för gravfälten i Kolbäck ser ut idag. Foto: Västmanlands läns museum

Studenterna ompackade och registrerade benmaterialet, som bestod av både brända och obrända ben, och valde ut åtta gravar för en djupare osteologisk analys. De brända benen var välbevarade och kunde i flera fall ge en indikation på ålder och kön. Det obrända materialet var i sämre skick och kunde enbart bedömas utifrån bevarade tänder och ett fåtal djurben. Resultaten visar att det finns goda möjligheter att fortsätta fördjupa sig i materialet både genom att se på den arkeologiska kontexten och genom laborativa analyser på exempelvis de bevarade tänderna.

Studenterna tillgängliggjorde materialet inom ramarna för första etappen och påbörjade även den andra etappen som innefattar registrering och dokumentation. Studenterna lade därmed grunden för det fortsatta arbetet.

En student arbetar med en skelettgrav. Foto: Västmanlands läns museum
En närbild på händer som håller på och sortera benrester från jord. På bordet under ser man några penslar och en plåt med några benbitar.
En student arbetar med en skelettgrav. Foto: Västmanlands läns museum

Genom arbetet blev studenterna medskapare i projektet. De bidrog också till att vi fått en god inblick i ett specifikt geografiskt läge och tidsålder. Vi utvärderar och utvecklar löpande arbetsformen och processen som blir applicerbara på liknande material och ger oss förutsättningar för en mer levande samling och ett fortsatt arbete för fördjupning.

 

Hösten 2021 arbetade dessutom en masterstudent från ABM-programmet vid Uppsala universitet med att inventera de arkeologiska fynden från Åsen, Kolbäck vilket bidrog till möjligheten att få en helhetsbild av den arkeologiska kontexten.

Osteologiskt material från Åsen, Kolbäck sorterat i lådor. Foto: Pamela Carrasco Gamboa

Våren 2022

Under våren 2022 pågick ett parallellt arbete med att sammanställa dokumentation från hösten 2021 samt att påbörja den publika förmedlingen av materialet. I samband med förmedlingsarbetet startade ett samarbete mellan Västmanlands läns museum och Hallstahammars kommun.

Delstudie

Mobilitetsmönster under järnålder i Västmanland i ljuset av analyser av stabila isotoper

Arbetet med materialet från Åsen, Kolbäck inom Projekt WOOF öppnade möjligheter för fördjupning av materialet. I ett fortsatt samarbete mellan VLM och OFL mynnar arbetet inom Projekt WOOF ut i ett mindre forskningsprojekt.

Tack vare beviljade medel från Magn. Bergvalls Stiftelse utförs under hösten 2022 isotop-analyser av de frampreparerade tänderna som påträffades under arbetet 2021.

Målet är att kunna belysa både kronologiska förändringar och en möjlig variation inom gravfälten, som till exempel kan relateras till gravgåvor. Målsättningen med forskningsprojektet är att genom analyser av strontiumisotoper i tandemalj belysa mobilitetsmönster under järnåldern i Västmanland.


Det finns ett rikt gravmaterial från Västmanland med både kremeringar och skelettgravar som tidsmässigt spänner över hela järnålder där ett flertal gravfält uppvisar en lång kontinuitet från äldre och in i yngre järnålder. Projektets huvudfokus ligger på skelettgravarna från fyra olika gravfält. Kunskapen om de gravlagda är bristfällig och det finns få tidigare osteologiska analyser.


De många skelettgravarna och fynden vittnar om en å ena sidan rik bosättning eller rika individer men å andra sidan finns även fyndtomma gravar som av allt att döma vittnar om andra livsförhållanden. Skillnader i mobilitet, och de sociala kontaktnäten, kan ha bidragit till detta.

Fynden från Åsen, Kolbäck.

På DigitaltMuseum kan du botanisera bland fynden från Åsen, Kolbäck.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥