PLATSMO

Västmanlands läns museum är med och driver projektet PLATSMO (Platser i Strukturell Motvind).

Vad innebär projektet?

Projektet är ett medskapande designprojekt för att skapa goda gestaltade livsmiljöer.

En central fråga för projektet är: Hur kan vi skapa nya samhällsbyggande praktiker som främjar ökat förtroende, inflytande och hälsa?

Projektet utforskar nya metoder för att främja förändringar i utvecklingen av människors vardagslandskap i både stad och landsbygd.

Projektet syftar till att utveckla praktiker som kan stödja både offentliga och privata mark- och fastighetsägare att arbeta med ett intressentperspektiv för att hantera komplexiteten i dagens samhällsutmaningar.

Målet med projektet är att öka kunskapen om och utveckla nya praktiker för att forma miljöer i så kallade ”plats-organisatoriska” mellanrum som främjar hälsa och välbefinnande på bästa möjliga sätt.

Projektet undersöker potentialen till transformation både när det gäller fysiska platserna i strukturell motvind och de praktiker som omger dem. PLATSMO syftar till att bidra med nya praktiker i samhällsbyggnad och utveckling för att göra platser i strukturell motvind till en livsnerv som kan möta nya behov i nya utmanande situationer. För Västmanlands läns museum är det intressant att använda etnografiska metoder för dokumentation som traditionellt använts på museer  i ett nytt sammanhang, och bidra till metodutvecklingen i projektet. Det kommer att finnas synliga resultat av projektet runt två utemiljöer; en i Västerås och en i Skinnskatteberg. Många innevånare i Västmanland kommer att involveras i processerna.

När pågår projektet?

1 maj 2024 – 30 april 2028

Vilka samarbetar i projektet?

Parterna i projektet är Mälardalens Universitet (MDU),  Skinnskattebergs kommun och Region Västmanland: Verksamheten Folkhälsa, Kulturutveckling samt Västmanlands läns museum.

I projektet medverkar också bland andra Allaktivitetshuset Riddarhyttan, fastighetsägaren Castellum, Västerås konstmuseum, Länsstyrelsen Västmanland, Tyréns arkitektkontor, Archus arkitekter, samt lokala konstnärer/författare.

Finansiär

Formas är finansiär. Formas har totalt beviljat 64 miljoner kronor till 13 forsknings- och innovationsprojekt där akademi, offentlig och privat sektor ska arbeta tillsammans för kunskap och lösningar kring hur samhällsplanering, arkitektur och design kan bidra till människors välbefinnande. PLATSMO är ett av dessa projekt.

Utlysningen är en satsning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. De projekt som finansieras inom utlysningen har en bredd av olika teman. Exempel på områden är gestaltning av idrottsmiljöer, hur skolgårdars utformning påverkar barns fysiska aktivitet och hur boendegemenskaper och delningsboende inverkar på äldres hälsa och välbefinnande.

Läs mer här:

>> PLATSMO –  Nya metoder för platsutveckling

Kontakt

Projektledare PLATSMO
Erika Andersson
Utvecklingsledare, Närmiljö och Samhällsplanering
Telefon 079-061 13 38
E-post [email protected]
Forskningsledare PLATSMO
Jennie Schaeffer, Fil. Dr.
Länsmuseichef Västmanlands Läns Museum
Affilierad forskare inom Informationsdesign Mälardalens Universitet
Telefon 021-17 62 10 (072-14 50 298, sms)
E-post [email protected]

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥