Om Västmanlands läns museum

Västmanlands läns museum drivs i förvaltning av Region Västmanland och är ett kulturhistoriskt museum för hela länet. Västmanlands läns museum arbetar utifrån Region Västmanlands övergripande vision Livskraft för framtiden genom att museet länkar samman människor med historien för att ge dem perspektiv på livet här och nu.

Länsmuseet vill skapa en djupare förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi tillsammans skapar. Länsmuseet är en plats där dåtid möter framtid och allt däremellan. Genom att visa och levandegöra världen ur olika perspektiv ges människor möjlighet att utmana tankemönster, värderingar och beteenden.

Länsmuseets lokaler för basutställningar, tillfälliga utställningar, pedagogik, programverksamhet, kulturmiljövård samt arkiv och bibliotek finns på Karlsgatan 2 i Västerås. I Västra fabriken i Hallstahammar ligger WestmannaArvet med museets föremålsdepå och fotonegativarkiv, vård- och registreringslokaler samt verkstäder.

Västmanlands läns museums uppdrag som museum är att vara öppet för allmänheten. Museet ska också förvärva, bevara, undersöka, förmedla och ställa ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld. Västmanlands läns museum ska, utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv, bidra till samhället och en hållbar samhällsutveckling. Museet ska främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Utställningar och annan publik verksamhet vid museet ska vara kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet. Utställningar och annan publik verksamhet ska vara tillgänglig för alla och anpassad till besökares olika förutsättningar. Västmanlands läns museum ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att ha hög kompetens inom sitt ämnesområde.

Museets samlingar är samhällets minne. Museet ska aktivt förvalta sina samlingar för att kunna öka insikten om det förflutna och berika perspektiven i samtiden och framtiden. Region Västmanland ska säkerställa att Västmanlands läns museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll. Västmanlands läns museum och Region Västmanland uppfyller museilagen från 2017 genom att arbeta med dessa mål.

Utgångspunkten för länsmuseets kulturmiljöarbete är de nationella kulturmiljömålen. De nationella målen för kulturmiljöarbetet är: ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas, människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön, ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser och en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Med utgångspunkt i de nationella kulturmiljöpolitiska målen antog regionen och länsstyrelsen våren 2021 en gemensam kulturarvsstrategi. Strategin arbetades fram tillsammans med kommuner, regionen, svenska kyrkan, museer, arkiv, hembygdsförbund, föreningsliv, länsbildningsförbund och studieförbund. Visionen för kulturarvsarbetet i Västmanland är Kulturarv för alla. Övergripande målsättning är att i samverkan regionalt dokumenterar, värnar, bevarar och utvecklar vi länets kulturarv. Syftet med strategin är att i bred samverkan mellan regionala kulturarvsaktörer identifiera ett antal för länet värdefulla fokusområden för kulturarvsarbetet och hur olika aktörer tillsammans kan arbeta strategiskt för att nå resultat inom dessa. I strategin finns formulerade mål för varje fokusområde. Kulturmiljöarbetet inom länsmuseet bedrivs i samverkan med länsstyrelsen, länets kommuner, civilsamhället och enskilda fastighetsägare, för att bidra till att uppfylla målen i den Regionala Kulturarvsstrategin för Västmanland.

Länsmuseet har utställningslokaler på Karlsgatan 2 som är ett gemensamt kulturhus i Västerås för Länsmuseet, Västerås Konstmuseum och regionens kulturutvecklare inom barn och unga, bibliotek, bild och form, film, litteratur och läsfrämjande verksamhet. Därigenom uppstår naturliga samarbeten mellan verksamheterna för att uppfylla den gemensamma visionen om att Karlsgatan 2 är en levande mötesplats för kulturarv, konst och kultur, attraktiv och tillgänglig för alla.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥